استخدام

آموزشگاه چیستا رباتیك صدرا جهت تكمیل كادر آموزشی خود آماده همكاری با افراد مجرب و متخصص در زمینه آموزش رباتیك می باشد.
جهت همكاری با آموزشگاه چیستا رباتیك صدرا، فایل زیر را دانلود نموده و پس از تكمیل، آن را به آدرس sadra.robot@yahoo.com ارسال نمایید.

به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

http://www.sadrarobot.com/public/user_data/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/Home%20Page/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.gif